ESIMERKKI MAANOMISTAJAN PUOLTA PITÄVÄSTÄ SIJOITUSLUPA SOPIMUKSESTA

SIJOITUSLUPA VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMISEEN

Orimattilan Vesi Oy                                                                                                 SIJOITUSLUPA

Tokkolantie 3

16300 Orimattila                                                                                               07.01.2009

 Harri Mattila

Niinikoskentie 30

16300 Orimattila

SIJOITUSLUPA PYÖRÄHTÄLÄN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMISEEN

 

Sopijapuolet                      

Orimattilan Vesi Oy                    Harri Mattila   

 Tokkolantie 3                            Niinikoskentie 30

16300 Orimattila                        16300 Orimattila

 Kylä                                    418 Viljamaa

 Kiinteistön nimi ja RN:o       1:34 Mattila ja 2:27 Aatamila

 Sopija-osapuolet Orimattilan Vesi Oy vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston (myöhemmin vesihuoltolinja) rakentajana ja Harri Mattila edellä mainittujen kiinteistöjen omistajana ovat tehneet seuraavanlaisen sopimuksen.

 1. Orimattilan Vesi Oy saa luvan rakentaa yllä mainituille kiinteistöille vesi- ja viemärijohdon sekä niiden tarvitsemat varusteet tämän sopimuksen liitteenä olevan kartan osoittamaan paikkaan. Työalueeksi sovitaan 15 metriä leveä kaistale oheisen kartan linjauksen mukaisesti. Mikäli työalue ylitetään, siitä maksetaan korvaus erikseen ylityksen mukaisesti.

2. Orimattilan Vesi Oy rakentaa itse tämän sopimuksen mukaisen vesihuoltolinjan.

3. Orimattilan Vesi Oy:n edustaja katselmoi ennen työn aloittamista rakennettavan linjan maastossa yhdessä maanomistajan kanssa.

4. Myöhemmin tapahtuvissa yllättävissä ja äkillistä korjausta vaativissa töissä kuten vesijohdon vuototilanteissa, Orimattilan Vesi on aina ennen töiden aloittamista yhteydessä maanomistajaan mahdollisten haittojen minimoimiseksi ja erimielisyyksien välttämiseksi. Edellä kuvatut vuototilanteet uusissa vesijohtolinjoissa ovat erittäin harvinaisia. Kaikista huolto- ja korjaustöistä sovitaan aina erikseen ennen työn aloitusta maanomistajan kanssa. Jos maanomistajaa ei kuitenkaan tavoiteta, Orimattilan Vesi Oy:llä on oikeus korjata yllättävä ja äkillinen häiriötilanne välittömästi. Ennen työn aloittamista sovittavia asioita ovat työn ajoitus, tulevien vahinkojen määrittely sekä työstä maksettavat korvaukset kuten sadon menetys, tiivistymishaitta ja. Myös yllättävistä ja äkillisistä töistä maksetaan jälkikäteen korvauksia aiheutuneen haitan mukaisesti kuten ennalta sovituista korjaustöissäkin. Maksettava korjaussumma neuvotellaan Orimattilan Veden ja maanomistajan välisissä neuvotteluissa pohjautuen ulkopuolisen asiantuntijan, esim. Proagrian edustaja, laskelmiin.

5. Rakennettavan putkilinjan päällä ei saa rakentaa. Putkilinja jää yllämainituille kiinteistöille rasitteeksi.

6.Tämän sopimuksen perusteella Orimattilan Vesi Oy:llä on oikeus aloittaa vesihuoltolinjan rakennustyöt sopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen. Vesihuoltolinjan rakennustyö on oltava valmis viimeistään 15.4.2009. Mikäli työ ei valmistu ko. ajan kohtaan mennessä Orimattilan Vesi neuvottelee työn jatkamisen aikataulusta maanomistajan kanssa. Pellon tasaus suoritetaan maanomistajan haluamana ajankohtana, joka sovitaan aloituskatselmuksessa. Orimattilan Vesi Oy kuitenkin huolehtii työn edetessä siitä, ettei työalueelle jää tarpeettomia tasaamattomia alueita kasvukaudelle 2009.

7.Rakennettavan vesihuoltolinjan omistajalla on oikeus tehdä työalueella putken rakentamistöiden edellyttämät toimenpiteet tämän sopimuksen allekirjoittamispäivän ja kohdassa 6. mainitun työn päättymispäivän välillä.

8.Peltoalueilla ruokamultakerros kuoritaan työn edetessä ennen raakamaan kaivamista ja kasataan eri kasoihin. Lopuksi ruokamulta levitetään raakamaan päälle.

9.Mikäli vesihuoltolinjan rakentamisvaiheessa suunnitelmiin tulee muutoksia, joilla on vaikutusta maanomistajaan, Orimattilan Vesi Oy:n edustajan on ennen muutoksia otettava yhteys maanomistajaan. Tarvittaessa muutostyöstä tehdään uusi sopimus.

10. Tarvittaessa Orimattilan Vesi Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle esim. perustettavan muun yhtiön nimiin. Siirrosta on aina ilmoitettava myös tämän sopimuksen toiselle osapuolelle. Sopimuksen siirto ei vapauta kolmatta osapuolta tämän sopimuksen velvoitteista.

11. Orimattilan Vesi Oy vastaa rajamerkkien säilymisestä ja tarvittaessa uusimisesta.

12. Tämä sopimus ja maksetut korvaukset sitovat kiinteistön myöhempää omistajaa tai haltijaa. Maanomistaja on velvollinen sisällyttämään tätä koskevan ehdon aluetta koskevaan luovutussopimukseen.

13. Tilasta Aatamila 2:27 erotetulla tilalla (omistaja Jouko Tomminen 11/2008), kiinteistöillä 1:30, 1:31, 1:8 ja 1:33 sekä rakennettavan linjan läheisyyteen myöhemmin tulevilla kiinteistöillä on oikeus liittyä kiinteistöille 2:27 ja 1:34 rakennettavaan vesihuoltolinjaan. Orimattilan Vesi Oy maksaa maanomistajalle tämän sopimuksen ulkopuolella olevan korvauksen edellä mainittujen kiinteistöjen liittymisen aiheuttamista sadon menetyksistä ja tiivistymishaitoista nyt rakennettavan runkolinjan ja uuden liittyjän liittymiskohdan välillä. Liittymiskohdan ja liittyvän talon välisen putkilinjan rakentaminen ja siten myös mahdolliset korvaukset eivät kuulu Orimattilan Vesi Oy:lle. Orimattilan Vesi Oy:llä on yleisten toimitusehtojen mukaan velvollisuus tuoda liittymiskohta haja-asutusalueella noin 100 metrin päähän liittyvästä rakennuksesta.

14. Vesijohto- ja jätevesiviemärilinjan omistaja on velvollinen maanomistajan pyynnöstä korvauksetta näyttämään johdon tarkan sijainnin maastossa sekä antamaan linjan suojelemista koskevat ohjeet.

15. Mikäli myöhemmin ilmenee sellaisia haittoja tai vahinkoja, joita sopimuksen laatimishetkellä korvauksia määriteltäessä ei ole otettu huomioon, on maanomistajalla tällaisen menetyksen ilmaantuessa oikeus lisäkorvaukseen.

16. Tämän sopimuksen mukaan maanomistajalle maksetaan kertakorvauksena ----- euroa, joka pitää sisällään pelloille aiheutuneen rasituksen mm. mahdollisen sadonmenetyksen (kate + tuotto) ja tiivistymishaitan.

17. Peltoalueelle ei sijoiteta venttiileitä eikä muita peltotöitä haittaavia putkenosia tai –tarvikkeita. Peltoalueeksi luetaan 1,5m levyinen alue myös piiriojien ulkopuolella. Jos tälle alueelle kuitenkin tulee edellä mainittuja rakennelmia, Orimattilan Vesi Oy maksaa niistä erikseen maanomistajalle Maanmittauslaitoksen määrittämät haittakorvaukset.

18. Orimattilan Vesi Oy korjaa kaikki rikkoutuneet salaojat. Korjatut salaojat peitetään, kun maanomistaja on ne hyväksynyt. Orimattilan Vesi Oy:n vastuuhenkilönä toimii vesilaitoksen työjohtaja, jonka nimen ja yhteystiedot Orimattilan Vesi Oy on velvollinen ilmoittamaan ennen rakennustyön aloittamista maanomistajalle. Orimattilan Vesi Oy vastaa kaivuun aiheuttamista salaojavaurioista 10 vuotta vesihuoltolinjan rakentamisesta. Myöhemmät korjaustoimenpiteet tai kaivuutyöt aloittavat salaojavaurioiden vastuun nollapisteestä kyseisellä korjausalueella..

19. Kaivuutöistä aiheutuvat yksityisten omistajien vesijohtojen, sähkö- tai puhelinkaapeleiden tms. rikkoutumisista vastaa Orimattilan Vesi Oy. Rikkoutuneet johdot ja kaapelit korjataan välittömästi ja kiinteistöjen veden saanti varmistetaan korjauksen ajaksi ja korjauksen jälkeen jälkeen. Kyseisten johtojen ja kaapeleiden rikkoutumista pyritään joka tapauksessa mahdollisuuksien mukaan välttämään. Talviaikaisen työn johdosta Orimattilan Vesi Oy on velvollinen varmistamaan etteivät esille kaivetut vesijohdot pääse jäätymään.

20. Orimattilan Vesi Oy korjaa entiselleen auki kaivettavan hiekkatien Niinikoskentien ka Koskustentien välillä sekä vastaa kaivuutöistä aiheutuneista painumista kustannuksellaan kahden vuoden ajan.

 Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle.

 Pvm .................                                                 Pvm

............................................                                    .............................................

         Reijo  Hutri                                                       Harri  Mattila

        Orimattilan Vesi Oy

 Liitteet   Suunnitelmakartta